lemon meringue tart: $5.00
chocolate caramel tart: $6.00
tarts